Type 9

Doelgroep

Leerlingen van 6 tot 13 jaar met de diagnose ASS die niet voldoen niet aan de criteria voor type 2.
Op basis van gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek met inbegrip van een psychiatrisch onderzoek, wordt één van deze problematieken vastgesteld:

 • de autistische stoornis;
 • een pervasieve ontwikkelingsstoornis (stoornis waarbij de ontwikkeling ernstig verstoord is op het gebied van sociale interactie, communicatie en waarbij men stereotype gedragingen en interesses heeft.)

Deze leerlingen hebben het vooral moeilijk met de executieve functies, het voorstellingsvermogen, het kunnen leggen van transfer van het geleerde, het verwerken van zintuiglijke informatie die het leerproces kan verstoren, stress en frustraties die kunnen ontstaan door het niet begrijpen of begrepen worden,..

Meestal is er een discrepantie tussen de verbale en performale vaardigheden. Sommige leerlingen komen uit een moeilijke opvoedingssituatie. Deze leerlingen verblijven op ons MFC.

Veel van onze leerlingen vertonen gedragsproblemen, zowel internaliserend als externaliserend.
Dit alles maakt de aanpak voor deze leerlingen veel complexer en daardoor is er vaker nood aan geïndividualiseerd onderwijs.

Doelstelling

Kinderen met autisme hebben  veel zorgen, hun hoofd zit vaak zo vol.
We leren hen zichzelf te begrijpen door hen  bewust te maken van hun anders-zijn. Op deze manier verhogen we hun zelfwaardegevoel en zelfcontrole.
We zoeken binnen de autiwerking constant naar evenwicht tussen: enerzijds stimuleren maar ook aanpassen waar nodig.

We streven naar :

 • een zo goed mogelijke integratie in de maatschappij door hen te leren op een gepaste manier met frustraties rond falen en boosheid om te gaan. 
 • het vinden van  evenwicht tussen wat we kunnen aanleren en wat aangepast moet worden.
 • leren omgaan met hun hoog stressniveau.
 • initiatief nemen om stappen in het onbekende te zetten

Waarvoor staat ons type 9 – onderwijs?  

Nadruk op SEO

Om voorgaande doelstellingen na te streven leggen we veel nadruk op SEO (sociaal-emotionele ontwikkeling). Deze lessen worden expliciet op de uurrooster gezet en zitten geïntegreerd in andere lessen.

De nadruk op SEO maken we zichtbaar in de aanwending van het uurrooster door hier meer ruimte voor te creëren.
Deze aanpak en visie wordt steeds zeer duidelijk met de ouders besproken.

Het cognitieve aanbod:

Binnen het zich goed voelen passen we ook het niveau van Nederlands en wiskunde aan, aan de mogelijkheden en noden van het kind. Hiertoe werken we in taal- en rekengroepen waardoor we de leerlingen op hun niveau les kunnen geven in kleinere groepen.

Preventief en ondersteunend werken is zeer belangrijk.

De totale persoonlijkheidsontwikkeling van het kind is steeds prioritair. Afhankelijk van de zorgvraag volgt een kind les in de autiklas of in de klas BA, dit afhankelijk van zijn vaardigheden. Dit wordt steeds samen met de ouders besproken.

Sinds september 2014 is er een innovatieve autiklas. Deze leerlingen hebben moeite om zich in het voltijds onderwijs systeem te handhaven.
Het gaat hier om leerlingen met een variëteit aan cognitieve mogelijkheden maar die omwille van een of andere leerstoornis (taalstoornis, DCD, rekenproblemen of –stoornis, ontwikkelingsachterstand, emotionele blokkade, … ) of een belemmering door de ernst van hun autismespectrumstoornis geen getuigschrift zullen halen en naar een OV3 of OV2 zullen gaan. Er wordt afgestapt van het werken op werkblaadjes en meer projectmatig gewerkt. Vertrekkende vanuit de interesses van de leerlingen komt functionele kennis aan bod.

Aanpassing van de omgeving

Om het leerproces van de leerling in de klas optimale kansen te geven wordt de omgeving verhelderd, verduidelijkt, vereenvoudigd, geconcretiseerd en voorspelbaar gemaakt.

 • Specifieke klasopstelling
 • Prikkelarme omgeving
 • Individuele rekjes
 • Vaste plaats in de klas
 • Aangezicht naar de leerkracht en naar het bord
 • Omgaan met gedrag
 • Focus op sterktes en mogelijkheden
 • Wat zit er achter het gedrag van de lln? Zoeken naar onderliggende oorzaken van het waarneembare gedrag
 • Stellen van duidelijke eisen, duidelijke regels en consequent optreden bij overtreding
 • Preventieve aanpassingen op maat
 • Hulpmiddelen (stappenplannen, hoofdtelefoon, time-outhoek..)

Als een leerling uit de klas is geweest, is er altijd een gesprek met de leerling door de orthopedagoog of de leerkracht om te komen tot herstel. Er kan pas opnieuw deelgenomen worden aan de lessen als dit herstel er is geweest. Dit is belangrijk zowel voor de betrokken leerling als de klasgenoten.

Bieden van structuur en duidelijkheid

Deze leerlingen hebben nood aan een aangepaste leer- en leefomgeving. Daarom hebben we veel aandacht voor duidelijkheid en structuur. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Er wordt gewerkt met:

 • Een dagverloop dat ophangt in de klas
 • Time-timers om de leerling duidelijk te maken hoe lang een bepaald lesuur of werkmoment nog duurt.
 • Aangepaste werkblaadjes en huistaken. Weinig prenten en andere zaken die kunnen afleiden en duidelijk lettertype en lay-out.
 • Een verdeelbundel en vaste verdeelklas bij afwezigheid van leerkracht
 • Beloningssysteem

Samenwerking

Team

Om goed onderwijs te kunnen verschaffen, is het belangrijk dat we goed communiceren. Zo is er wekelijks een auti-team. Alle betrokken leerkrachten zitten samen met de orthopedagoge om casussen en zorgen te bespreken. We leren hier van elkaar, maken afspraken om zo te komen tot vernieuwingen indien nodig.

Maar vooral de communicatie met ouders is zeer belangrijk. Zij worden als ervaringsdeskundigen regelmatig bevraagd en betrokken. Dit om de aanpak goed op elkaar af te stemmen.