Type Basisaanbod

Doelgroep

Dit type is voor kinderen voor wie de onderwijsbehoeften groot zijn en voor wie het al tijdens het gewoon kleuter-  of lager onderwijs duidelijk is dat de leerling niet kan blijven in een school voor gewoon onderwijs. Zelfs na remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen.

Na twee schooljaren komt er een evaluatie. Indien mogelijk gaat de leerling terug naar het gewoon onderwijs. 

Doelstelling

We vertrekken vanuit de nood van de leerlingen en we kijken hoe we als gewoon en buitengewoon onderwijs in functie van die noden nauw kunnen samenwerken.
Binnen deze doelgroep leggen wij in onze school duidelijk de nadruk op ‘leren leren’ en ‘SEO’. We richten ons veel meer op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en nemen meer afstand van het medisch model. Als schoolorganisatie moeten we ons aanpassen. Ons pedagogisch-didactisch handelen moeten we bijsturen. We doorbreken het klassieke systeem van klasgroepen en spreken van leerlingengroepen. Nog meer dan ooit willen we de vergelijking met het jaarklassensysteem in het gewoon onderwijs vermijden. Onze leerlingen zitten samen in een groep op niveau van hun onderwijsbehoeften en sociaal emotionele ontwikkeling. We zoeken naar het basisklimaat van de klasgroep en het individuele kind en we houden rekening met de verschillende ‘leerstijlen’ van elk kind om zo het welbevinden en de betrokkenheid te verhogen.

We zoeken naar het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

  • Voorbereiden op instap GO met redelijke aanpassingen binnen het gemeenschappelijk curriculum
  • Voorbereiden op terugkeer GO met individueel aangepast curriculum
  • Voorbereiden op verder type basisaanbod
  • Voorbereiden op terugkeer GO binnen brede basiszorg
  • Voorbereiden op ander type