Wettelijke verplichtingen

Inschrijven leerlingen

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Graag Kids ID meebrengen.

Wie in onze school wil worden ingeschreven, kan dit enkel met een ‘attest voor buitengewoon onderwijs’. Daarin staat vermeld welk type van onderwijs het kind kan volgen. Dit attest wordt afgeleverd door een CLB-centrum (vroeger PMS)

Naast het attest zorgt dit CLB-centrum dan voor het inschrijvingsverslag.

Leerplicht

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en bijgevolg wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het kind nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een verlenging voor de lagere school, kan enkel in samenspraak met en na advies van de klassenraad en het CLB.

Afwezigheden

Afwezigheden van méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen moeten via een medisch attest worden gewettigd. Afwezigheden week voor/na vakantie moeten altijd worden gewettigd met een medisch attest.

Voor andere afwezigheden volstaat een verklaring, ondertekend door de ouders of de personen die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben.

Bij veelvuldige afwezigheden (dit is vanaf de vijfde keer hetzelfde schooljaar) moet voor elke afwezigheid een medisch attest worden voorgelegd.

Bij niet-gewettigde afwezigheid wordt de gemeenschapsinspectie verwittigd.

Schoolverandering

Het is mogelijk vrij van school te veranderen.

De ouders vragen dit schriftelijk aan en beide scholen krijgen een afschrift van deze verandering.

Bij betwisting kan een bedenktijd van 7 dagen worden ingebouwd.

Privacyverklaring (GDPR)

Schoolreglement