Afwijkend Gedrag

Ordemaatregelen

Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen:

  • Een verwittiging
  • Pedagogisch verantwoord strafwerk
  • Een tijdelijke verwijdering uit de les, gevolgd door aanmelding bij de directie.

De ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de directie.

In geval van ordemaatregelen kunnen de ouders steeds contact nemen met de directie of de leerkracht. In geval van veelvuldige herhaling wordt een begeleidingsplan opgesteld. De genomen maatregelen moeten de leerling helpen zijn gedrag te verbeteren en zo aan te passen dat een goede samenwerking met alle medeleerlingen en alle personeelsleden mogelijk wordt.

Schorsing en uitsluiting

Wanneer het gedrag van de leerling echter een probleem betekent voor het verstrekken van onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

een schorsing: dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leergroep niet mag volgen, maar dit betekent niet dat de betrokkenen niet op school moet zijn. Hij krijgt daar taken.

Een uitsluiting: dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school verwijderd wordt en op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiodes niet inbegrepen, na schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de uitsluiting. De school samen met het CLB begeleidt de ouders naar het zoeken van een nieuwe school.

In afwachting daarvan bevindt de betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling.

Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van maar dan één dag of een beslissing tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

a. De directeur wint advies bij de klassenraad.

b. De leerling wordt, in aanwezigheid met de ouders en eventueel bijgestaan door een raadsman, voorafgaandelijk gehoord over de vastgestelde feiten. Voormelde personen worden hiertoe vijf werkdagen vooraf per brief verwittigd.

c. De ouders hebben recht tot inzage in het tuchtdossier van de leerling. d. De genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken leerling.

Tegen de tuchtmaatregelen is er beroep mogelijk:

  • Schorsing: bij de Inrichtende Macht
  • Uitsluiting: bij de Beroepscommissie

Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting, kunnen de ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie. In afwachting van de uitspraak bevindt de leerling zich in de toestand van schorsing.

De leerling wordt samen met zijn ouders per brief opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie samen.

De ouders hebben recht tot inzage in het dossier.

De beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon.

Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, behalve na schriftelijke toestemming van de ouders.

Beroepscommissie

Onze school doet in geval van ernstige problemen beroep op:

VVKBuO-Beroepscommissie
t.a.v. K Casaer, secretaris-generaal
Guimardstraat 1
1040 Brussel

tel.: 02/507 06 27 fax.: 02/507 06 08